tính cách

Sân và si

Theo quan niệm nhà Phật, Tham - Sân - Si chính là tam độc và là nguyên nhân dẫn đến những tranh đấu, khổ não của con người. Tham chính là cội rễ và sân, si là n...