InterContinental PQ_2020.01.31
Novotel PQ_2020.02.15

Triển lãm ô tô Việt Nam lần thứ 13