Để có thể “sống” với mục đích trong kinh doanh?

Người ta vẫn thường nói về nhiệm vụ và hoạch địch như những gì phải cố gắng thực hiện, mà quên rằng mục đích kinh doanh chính là lý do trả lời cho câu hỏi tại sao lại bắt đầu. Khi một người kinh doanh có những mục đích nhân văn, điều đó có thể … Continue reading Để có thể “sống” với mục đích trong kinh doanh?