Tầm quan trọng của việc “Đọc và Hiểu” tính cách nhân viên

Những tính cách đa dạng của các thành viên giữ vai trò nhất định trong việc tạo nên một nhóm làm việc lý tưởng. Để phát huy hết tiềm năng của những “độ lệch” này, lãnh đạo không những có vai trò định hướng mà còn là người kết nối, phối hợp và cân bằng … Continue reading Tầm quan trọng của việc “Đọc và Hiểu” tính cách nhân viên