Cuộc sống chưa bao giờ vô vị, chỉ có những người sống vô vị mà thôi!

Tạo hóa ban cho cho con người một thứ hạnh phúc gọi là nụ cười, vậy cớ sao chúng ta không đón nhận nó… Niềm vui không bao giờ tự nhiên tìm đến, đó chính là kết quả của cả một hành trình xây dựng mà đôi khi bạn đi xa đến nỗi quên mất … Continue reading Cuộc sống chưa bao giờ vô vị, chỉ có những người sống vô vị mà thôi!