CARAVELLE SAIGON BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC PHÒNG MỚI

Khách sạn Caravelle Saigon vừa bổ nhiệm ông Michael Robinson vào cương vị tân Giám đốc Bộ phận phòng, và đây được xem như một bước đệm vững chắc nữa cho giai đoạn hai của kế hoạch “đại trùng tu” biểu tượng lịch sử của Sài Gòn dự định sẽ diễn ra trong năm nay. … Continue reading CARAVELLE SAIGON BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC PHÒNG MỚI