Mạng xã hội và thương hiệu doanh nghiệp: “Để người ta nói”

Ngày trước, nếu chưa có mạng xã hội thì thương hiệu doanh nghiệp được thể hiện ở đâu? E-mail, chat, web, báo chí, mạng xã hội, radio, forum… Ngày trước, nếu chưa có mạng xã hội thì thương hiệu doanh nghiệp được thể hiện ở đâu? E-mail, chat, web, báo chí, mạng xã hội, radio, forum… … Continue reading Mạng xã hội và thương hiệu doanh nghiệp: “Để người ta nói”