40 tuổi, làm thế nào nếu bạn muốn thay đổi nghề nghiệp?

Sau đây là những lời khuyên thực tế để những ai đang trong độ tuổi 40 có thể tham khảo nếu muốn tiếp cận một công việc mới và thích hợp hơn.  Những thay đổi trong nền kinh tế và thu hẹp quy mô thường diễn ra và dẫn đến những người lao động trên … Continue reading 40 tuổi, làm thế nào nếu bạn muốn thay đổi nghề nghiệp?